AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Sectorraad Paarden in voortgangsrapportage: Uitvoeringsagenda bevordering paardenwelzijn

“Actieve stimulering blijft onontbeerlijk om tempo vast te houden”

Sectorraad Paarden in voortgangsrapportage: Uitvoeringsagenda bevordering paardenwelzijn tot nu toe goed op schema

Tilburg/Ermelo, 5 februari 2009 – “Op dit moment ligt de uitvoering van het Plan van Aanpak Dierenwelzijn in de paardenhouderij goed op schema.” Dit concludeert de Sectorraad Paarden (SRP) in de voortgangsrapportage die is uitgebracht aan de minister van LNV. Toch zijn op vrijwel alle onderdelen van het dierenwelzijnsbeleid nog belangrijke stappen te nemen. “Actieve stimulering blijft onontbeerlijk om het tempo vast te houden” stelt SRP-voorzitter Johan Lokhorst. “Naarmate de welzijnseisen scherper worden geformuleerd, wordt ook duidelijk dat bevordering van het paardenwelzijn reële investeringen vergt. Dat geldt voor concrete verbeteringen van bijvoorbeeld stalruimten en afrasteringen, maar ook voor de inspanningen die door de sectororganisaties worden geleverd. Wij vertrouwen dat ook de overheid het proces in deze ontwikkelingsfase wil blijven steunen. Concrete acties van overheidswege zijn bijvoorbeeld nodig wat betreft het uitfaseren van prikkeldraad, het keuren van paardentrailers en het erkennen van beroepen zoals hoefsmeden en gebitsverzorgers. Ook in de discussie over I&R is het meedenken van de overheid onontbeerlijk.”

Aandachtspunt voor elke dag

De voortgangsrapportage van SRP is beschikbaar via de website van de Sectorraad Paarden (klik hier voor de bijbehorende documenten). Bij het rapport zijn enkele bijlagen gevoegd, die duidelijkheid maken hoezeer het onderwerp dierenwelzijn binnen de hippische sector een aandachtspunt van elke dag is geworden. Dit weerspiegelt de inspanningen door de hele sector heen om het draagvlak ten aanzien van dierenwelzijn sectorbreed te vergroten.

Tijdspad voor concrete kwesties

In de voortgangsrapportage komen alle onderwerpen uit het eerdere Plan van Aanpak en de daarop gebaseerde Uitvoeringsagenda terug.

Voor een aantal concrete kwesties (zoals bijv. het niet toepassen van prikkeldraad of het uitbannen van couperen) is het standpunt van de sector al voldoende duidelijk. Ten aanzien van deze onderwerpen wordt samen met LNV gezocht naar een tijdspad om de doelen te bereiken.

Nader onderzoek noodzakelijk

Voor veel andere onderwerpen (zoals exacte parameters voor een welzijnsmonitor of richtlijnen voor boxafmetingen) is nader onderzoek of overleg noodzakelijk. De SRP kan ten aanzien van deze aandachtspunten daarom nog niet verder gaan dan het formuleren van algemene adviezen.

Eigen bijdragen en stimulering

Het goed functioneren van de SRP als sectorvertegenwoordiger maakt een systeem van eigen bijdragen uit de gehele sector noodzakelijk als basis voor de sectorbrede inspanningen. Dit zal echter gefaseerd moeten worden doorgevoerd om in de huidige ontwikkelingsfase geen al te zware hypotheek op het proces te leggen.

Stimulering door het scheppen van financiële randvoorwaarden door de overheid kan dan ook nog niet worden gemist.

De organisaties binnen de paardenhouderij participeren actief in de bevordering van het paardenwelzijn. Zo hebben inmiddels zo’n kleine 20 stamboeken welzijnsparagrafen in hun regels opgenomen.

Ook de hippische sport is volop in beweging en doende hun regelgeving ten aanzien van paardenwelzijn aan te passen aan de huidige inzichten.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl