AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Nieuwsbrief nummer 2 2010

Ermelo, 9 maart 2010 – Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft in de bestuursvergadering van 3 maart jongstleden diverse onderwerpen besproken en besluiten genomen.

Sectordag Paard 2010

Op 12 april vindt de Sectordag Paard 2010 plaats. Minister van LNV Gerda Verburg zal de aanwezigen deze middag toespreken met haar visie op de sector paardenhouderij.

Hoofdsponsor van deze dag is Hippo Zorg paardenverzekeringen.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur ontvangst;

13.30 uur welkom door dagvoorzitter John Bierling;

13.40 uur inleiding door Johan Lokhorst;

14.00 uur uiteen in subgroepen onder leiding van discussieleiders;

15.15 uur pauze;

15.30 uur terugkoppeling van subgroepen door discussieleiders Rosie, Melissen en Bierling;

16.00 uur inleiding Minister Verburg;

16.30 uur paneldiscussie;

17.00 uur netwerkborrel.

Bestuursleden, ledenraadsleden en directieleden van de samenwerkende partijen in de SRP ontvangen deze week een uitnodiging voor deze dag. Aanmelden is gewenst in verband met het beperkte aantal plaatsen. Meer informatie over het programma, de discussieleiders en de locatie vindt u op: https://www.sectorraadpaarden.nl/informatie.html.

Sociaal economische zaken

De arbocatalogus Paardenhouderij is goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. In de catalogus staat hoe de werkzaamheden in de sector veilig en gezond kunnen plaatsvinden. De catalogus is te vinden op https://www.agroarbo.nl/ onder Paardenhouderij en via de website van de Sectorraad Paarden https://www.sectorraadpaarden.nl/arbeid.html werkgroep sociaal economische zaken.

De arbocatalogus Paardenhouderij is voor werkgevers en werknemers een hulpmiddel om aan de arbowetgeving te voldoen. Bij controle op de naleving van de wet houdt de Arbeidsinspectie rekening met de door de sector zelf opgestelde arbocatalogus. In de arbocatalogus staat onder andere beschreven hoe het handmatig instrooien en uitmesten van stallen, werken met een shovel en tillen gezond en veilig kunnen plaatsvinden. Maar ook onderwerpen als vloeibare stikstof op hengstenhouderijen en het scheren van paarden komen aan de orde.

Met betrekking tot BTW is er op dit moment is nog discussie over BTW tarieven voor het organiseren van buitenritten. Daarnaast is er op EU niveau een inbreukprocedure gestart tegen Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk betreffende de btw-problematiek. Op dat dossier is op dit moment geen nieuws te melden.

Voortgangsrapportage Welzijn voor de sector Paardenhouderij

De SRP heeft op 1 februari een Voortgangsrapportage Welzijn naar LNV verstuurd. Dit rapport somt op wat er in 2009 op het gebied van welzijn van het paard is gebeurd. Tevens geven een drietal bijlagen een overzicht over de mate waarin stamboeken en de sport inmiddels de welzijnsnotitie in hun kader hebben ingebouwd. Daarnaast bevindt zich in de bijlage een overzicht van alles wat er op welzijnsgebied in 2009 is gepubliceerd in Nederland en een aantal richtlijnen over paardenwelzijn op bedrijfsniveau. Op een reactie van de minister wordt nog gewacht; tegelijkertijd is het momenteel nog niet geheel duidelijk waar het demissionaire kabinet de grootste accenten gaat leggen.

De SRP heeft aan de Minister gevraagd om snel actie te ondernemen aangaande verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld erkenning van hoefsmeden, uitfaseren van prikkeldraad, Jacobskruiskruid en de periodieke controle van trailers. Alle documenten zijn te vinden op de website van de SRP via https://www.sectorraadpaarden.nl/voortgangsrapportage.html.

Aantekening verzekering in paspoort door verzekeringsmaatschappijen in het kader van welzijn

Na overleg met PVE en verzekeringsmaatschappijen heeft de SRP besloten dat het in het vervolg mogelijk moet zijn voor verzekeringsmaatschappijen om op pagina 50 in het paspoort een aantekening te maken wanneer het paard overgenomen is door de verzekering. Hiermee wordt een eerste stap gezet richting het voorkomen van handel in paarden die door de verzekering overgenomen zijn. Deze paarden komen op dit moment vaak weer in het handelscircuit terechtkomen, wat consequenties voor het welzijn kan hebben en tot grote frustratie bij toekomstige kopers kan leiden. Verzekeringsmaatschappijen zijn gevraagd om per 1 mei 2010 deze verklaringen in het paspoort van het betreffende paard te vermelden.

Nederlands Hippisch Kenniscentrum

Het Nederlands Hippisch Kenniscentrum (NHK) is opgericht om het welzijn van het paard en de professionalisering van de paardensector te laten toenemen. Er is enorm veel paardenkennis in Nederland aanwezig. Het NHK gaat deze zoveel mogelijk bundelen en ontsluiten naar iedereen. Op deze manier komt de kennis over bijvoorbeeld welzijn en gezondheid van het paard en over bedrijfsvoering voor iedereen toegankelijk. Hiernaast gaat het NHK onderzoek binnen de paardensector initiëren en coördineren. Het Nederlands Hippisch Kenniscentrum treedt op dit moment nog niet veel naar buiten maar bouwt achter de schermen het kenniscentrum op. Het NHK wordt aangestuurd door het bestuur: Abel Slippens is de voorzitter, hiernaast zijn de verschillende partijen uit de SRP vertegenwoordigd: Marten Pelleboer (Koepel Fokkerij), Joop van Uytert (FNHO), Jaap Werners (Sport), Johan Wilmink (LTO). Hiernaast hebben ook Ruud Huirne vanuit de kennisinstellingen en Kees van Heesbeen van ZLTO zitting in het bestuur. Fenna Westerduin is coördinator.

Het bestuur wordt geadviseerd door twee Adviesraden:

De Adviesraad Kennisontwikkeling is samengesteld uit: Ab Barneveld (UU) als voorzitter, Bert Poppelaars (ondernemer paard), Emile Welling (GGP). Vanuit het bestuur hebben Ruud Huirne, Jaap Werners en Fenna Westerduin zitting in deze raad.

De taak van deze Adviesraad is om de Kennisagenda op te stellen voor 2010-2015, met als achterliggende vraag: “waar wil de paardensector staan over vijf jaar?”. Als deze vraag beantwoord is, coördineert en begeleidt deze Adviesraad het onderzoek. Op dit moment is de Adviesraad Kennisontwikkeling bijna klaar met een inventarisatie van de kennis die aanwezig is bij de kennisinstellingen, onderzoekscentra en uit de sector. Hiernaast heeft het NHK de onderliggende partijen van de SRP gevraagd welke thema’s, van belang voor de sector, onderzoek behoeven. Er is al veel input binnen. Voor de zomer wil de Adviesraad Kennisontwikkeling de concept Kennisagenda 2010-2015 presenteren aan het NHK bestuur.

De Adviesraad Kennisontsluiting is samengesteld uit: John Bierling (KNHS) als voorzitter, Lobke van Oorschot (specialist kennisnetwerken, kennisstructuur ZLTO), Hans Albert in‘t Veld (Alternate), Ids Hellinga (KFPS). Vanuit het bestuur nemen Johan Wilmink, Marten Pelleboer en Fenna Westerduin zitting in deze Adviesraad. De taak van deze Adviesraad is om de verschillende doelgroepen te benoemen en te adviseren hoe deze doelgroepen het best bereikt kunnen worden. Voor het NHK is in de afgelopen maanden een communicatieplan gemaakt, die als leidraad dient om dit te bewerkstelligen. Op dit moment is de Adviesraad druk bezig een goed advies voor te bereiden over de partij waarmee de website gebouwd moet worden. De Adviesraad heeft hiervoor met meerdere aanbieders een grondig selectietraject doorlopen. Als de definitieve keuze voor de websitebouwer is gemaakt, kan de website gemaakt en gevuld worden. Kwaliteit van informatie is hierbij heel belangrijk, wat tijd neemt.

Het streven is om in mei deze website goed gevuld online te laten gaan.

Strategische Commissie SRP van start gegaan

In de vorige nieuwsbrief wisten wij u al te melden dat de SRP een Commissie Strategie in het leven heeft geroepen om te komen tot een structurele oplossing voor de financiering en begroting van de SRP om zo het voortbestaan van de SRP te verzekeren. Daarnaast wordt van deze commissie verwacht dat deze met voorstellen komt over de te volgen strategie van de SRP in de komende drie jaren. De Strategische Commissie is inmiddels met dit werk gestart en zal op korte termijn terugrapporteren naar het SRP bestuur welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om het voortbestaan en een goed functioneren naar de toekomst toe zeker te stellen. Op dit moment is de commissie twee keer bij elkaar geweest. De komende maanden worden benut om gesprekken te voeren met de besturen van de samenwerkende partijen in de SRP.

Voortgang Plan van aanpak Diergezondheid

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het Plan van Aanpak Gezondheid dat zich in eerste instantie richt op een aantal infectieuze paardenziekten. Op dit moment wordt het algemene gedeelte door het secretariaat van de SRP opgesteld, terwijl een aantal experts de hoofdstukken per dierziekte completeren. De ziekten die nu hoogste prioriteit hebben zijn Afrikaanse Paardenpest (APP), Infectieuze Anaemie (EIA) en West Nile virus (WNV). Opvallend detail is dat seropositieve paarden voor EIA zeer recent in België en Engeland werden aangetroffen, hetgeen illustreert hoe makkelijk een dergelijke ziekte kan worden binnengehaald in ons land. Dit geeft dan ook de noodzaak weer om zo snel mogelijk te komen tot een systeem van dierziekte monitoring en surveillance bij het paard, waarbij voortdurend de vinger aan de pols kan worden gehouden over welke ziekte binnen Nederland voorkomt. De SRP is een groot voorstander van een dergelijk systeem.

I&R

Intensieve gesprekken met LNV vinden momenteel plaats over een systeem van Identificatie en Registratie (I&R) voor de paardenhouderij. De sectoren rund, varken, schaap en geit zijn hierin voorgegaan, meestal naar aanleiding van een ziekte uitbraak. De SRP heeft een proactieve rol genomen en wil zo’n systeem in eigen beheer opzetten, omdat het daarmee een maatpak voor de sector wordt en vele malen goedkoper kan dan wanneer een dergelijk systeem door de overheid wordt opgezet en uitgevoerd.

Een vraagteken bij dit dossier is nog of een actuele registratie van eigenaren en/of houders het meest haalbare scenario is; dit heeft te maken met de specifieke kenmerken van de paardensector. Ook is het van belang dat alle paardenhouders aan zo’n systeem meedoen. Het moet niet zo zijn dat niet een percentage ongeorganiseerden buiten beeld blijft. De bijlage I&R van de Voortgangsrapportage Welzijn wordt momenteel nog verder aangevuld naar aanleiding van een overleg met LNV.

Afscheid Jaap Werners

Omdat de heer Werners is teruggetreden uit het KNHS bestuur, geeft hij ook zijn zetel in het SRP bestuur op. Hij wordt opgevolgd door de heer Theo Ploegmakers, bestuurslid van de KNHS. Als voorzitter van de werkgroepen Diergezondheid en Welzijn houdt de heer Werners nog enkele maanden zijn functie, tot dat de Strategische Commissie waar Werners deel van uitmaakt, een advies heeft kunnen geven over de toekomstige structuur van de SRP.

Volgende bestuursvergadering Sectorraad Paarden in juni

De volgende reguliere vergadering van het bestuur van de SRP vindt plaats in juni 2010 maar wij ontmoeten elkaar eerst op 12 april tijdens de Sectordag Paard.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl