AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Nieuwsbrief nummer 3 2010

Ermelo, 7 juni 2010 – Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft in de bestuursvergadering van 3 juni jongstleden diverse onderwerpen besproken en besluiten genomen.

SRP werkt aan convenant met Dierenbescherming

Zowel de SRP als de Dierenbescherming zijn actief op het gebied van het verbeteren van welzijn in de Paardenhouderij. Beide partijen hebben een aantal gemeenschappelijke belangen waardoor samenwerking op een aantal onderwerpen een logische stap is; ook het Ministerie van LNV heeft aangegeven hiervan het belang in te zien.

In het concept convenant worden intenties vastgelegd en, indien mogelijk, afspraken gemaakt over uitfasering van prikkeldraad en het upgraden van het aantal controles op ongeoorloofde middelen waarvoor steun van de overheid noodzakelijk is. Daarnaast zijn periodieke keuring van trailers, couperen, paraveterinaire beroepen, I&R, transport van slachtpaarden en Jacobskruiskruid onderwerp van het convenant.

Het convenant is op dit moment in concept gereed en wordt in de loop van de komende maanden verder uitgewerkt door SRP en de Dierenbescherming. Wij informeren u dan verder over de inhoud van het convenant.

Protocol welzijn op paardenmarkten

In samenwerking met de Dierenbescherming en de KNMvD is de SRP bezig met het opstellen van een protocol welzijn op paardenmarkten voor gemeenten. In dit protocol staan voorwaarden die gemeenten kunnen stellen bij het verlenen van een vergunning voor de organisatie van een paardenmarkt. Dit protocol bevat onder andere de aanwezigheid van een dierenarts bij de aanvoer van paarden, het niet toelaten van paarden met gecoupeerde staarten, aanwezigheid van ruwvoer en water en een geschikte ondergrond. Het vastgestelde protocol vindt u te zijner tijd op onze website.

Sectordag Paard 2010

Op 12 april kwam een grote afvaardiging van de Nederlandse paardensector bij elkaar in Papendal (Arnhem) om te spreken over actuele onderwerpen in de Paardenhouderij. Het bestuur van de SRP kan terugkijken op een geslaagde dag.

Demissionair minister van LNV Gerda Verburg gaf op de Sectordag Paard uiting aan haar tevredenheid over de vooruitgang die onder regie van de Sectorraad is bereikt en spoorde de sector aan dóór te pakken: “Regel uw eigen zaken voordat de politiek met dwingende voorschriften komt die door de politiek zijn bedacht.”

Zij drong er op aan haast te maken met nog openliggende actiepunten (“Het Plan van Aanpak. Gezondheid is er nog niet”) en riep op niet afwachtend naar de overheid te kijken. “Ook bij een zeer gecompliceerd onderwerp als de ontwikkeling en invoering van een sluitend I&R-systeem is dat een gevaarlijke strategie”. De Minister raadt de sector aan proactief en tijdig een actueel registratiesysteem ter hand te nemen. “De registratie kan worden verplicht en als de overheid dit gaat opleggen wordt het een ingrijpende maatregel” aldus demissionair minister Verburg.

Sociaal economische zaken

Op EU niveau is een inbreukprocedure gestart tegen Nederland – als eerste – met betrekking tot het BTW tarief voor handel in paarden (19 % in plaats van 6 %). Landen als Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk zijn hier ook bij betrokken; deze landen hebben ook onderling overleg voor wat betreft de actie uit Brussel. Op dit dossier is op dit moment geen concreet actueel nieuws te melden.

Nederlands Hippisch Kenniscentrum

In de nieuwsbrief van maart is uitgebreid informatie gegeven over de samenstelling van het bestuur van het NHK en haar adviesraden. Tijdens de bestuursvergadering van de SRP heeft NHK voorzitter Abel Slippens de voortgang van het NHK toegelicht evenals de begroting en het jaarplan van 2010. Op het gebied van kennisontwikkeling wordt intensief samengewerkt met de Groene Kennis Coöperatie. Verder worden lopende onderzoeken geïnventariseerd en vervolgonderzoeken geïnitieerd. De Adviesraad Kennisontsluiting van het NHK heeft inmiddels een partner gevonden voor de bouw van een uitgebreide website. Deze website heeft toegangsmogelijkheden voor zowel de professionele als de hobbymatige gebruiker van het paard. Tevens krijgt de website een uitgebreide loketfunctie. In de loop van 2010 komt de website online waarna constant verder gewerkt wordt aan verdere uitbreiding van beschikbare kennis. Het bestuur van de SRP is akkoord gegaan met het jaarplan en de begroting van NHK.

Strategische Commissie SRP presenteert nieuwe plannen

In de vorige nieuwsbrief wisten wij u al te melden dat de SRP een Commissie Strategie in het leven heeft geroepen om te komen tot een structurele oplossing voor de financiering van de SRP. Het voortbestaan van de SRP moet op deze wijze worden verzekerd. Daarnaast wordt van deze commissie verwacht dat ze met voorstellen komt over de te volgen strategie van de SRP in de komende drie jaren. Deze commissie heeft veel werk verricht en heeft tijdens de bestuursvergadering concrete voorstellen gedaan voor de toekomst van de SRP. De structuur van de SRP gaat daarin een verandering tegemoet; het bestuur wordt qua aantal personen verkleind van 10 naar 7 (inclusief een onafhankelijk voorzitter) en naast het bestuur komt een Uitvoerend Comité bestaande uit directieleden van de samenwerkende partijen (fokkerij, sport, ondernemers). Het exploitatiebudget van de SRP wordt vastgesteld op € 150.000 met daarnaast projectfinanciering daar waar nodig.

De samenwerkende partijen hebben over het algemeen positief kritisch gereageerd op de voorstellen van de Strategie Commissie. Op een aantal punten is gevraagd om een nadere uitwerking waar de commissie de komende weken mee aan het werk gaat. Begin juli komt de SRP in principe voor het laatst in de oude samenstelling bij elkaar door definitief een besluit te nemen over de nieuwe structuurvoorstellen van de Strategie Commissie.

SRP op zoek naar nieuwe voorzitter

Johan Lokhorst is inmiddels al weer jaren actief als onafhankelijk voorzitter van de SRP. Hij heeft tijdens de bestuursvergadering te kennen gegeven niet beschikbaar te zijn voor een volgende termijn als voorzitter van de SRP in verband met drukke nieuwe werkzaamheden. Het bestuur van de SRP betreurt het afscheid van Lokhorst, maar heeft begrip voor zijn keuze. De komende maanden wordt gezocht naar een opvolger.

Diergezondheid

De dreiging van uiterst besmettelijke dierziekten komt steeds dichterbij. De ziekten die in dit kader nu hoogste prioriteit hebben zijn Afrikaanse Paardenpest (APP), Infectieuze Anaemie (EIA) en West Nile virus (WNV); allemaal ziekten die worden overgebracht door vectoren. Deze vectoren verplaatsen zich door de klimaatverandering de laatste jaren steeds verder naar het noorden. De hier benoemde ziekten komen uitgebreid aan bod in het Plan van Aanpak Diergezondheid.

Voor wat betreft West Nile Virus (WNV) adviseert de Groep Geneeskunde Paard (GGP) dat vaccinatie wordt aanbevolen voor paarden die internationaal reizen (vooral naar WNV risico gebieden) en paarden binnen Nederland waarvoor de eigenaar het risico op besmetting zoveel mogelijk wil uitsluiten. Er is momenteel geen algemeen geldend advies om alle paarden tegen WNV te vaccineren.

I&R

De SRP is nog altijd in gesprek met het Ministerie van LNV over de invulling van I&R. De toenemende dreiging van hier boven genoemde besmettelijke en veelal dodelijke dierziekten maakt de noodzaak voor een dergelijk systeem groter en uitermate actueel. De woordvoerders van de veterinairen in Nederland geven aan dat het preventief vaccineren en registreren van vaccinaties een belangrijk wapen is in de aanpak van deze ziekten, maar alleen goed mogelijk is als er een goed I&R systeem aan ten grondslag ligt.

Werkgroep voorzitter Martien van den Heuvel gaat de komende maanden met zijn commissie hierover verder in gesprek met LNV. Daarnaast gaat hij met de werkgroep aan de slag om te komen tot een plan van aanpak voor de start van het traject. Een eerste stap wordt het actualiseren en afstemmen van de administraties van de verschillende stamboeken, wat een efficiënte harmonisatie van systemen en databases mogelijk zou moeten gaan maken. Veel stamboeken zijn van mening dat een actuele administratie voor hen van groot belang is. Om die reden is er een grote belangstelling om hieraan mee te werken.

Volgende bestuursvergadering Sectorraad Paarden in juli

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl