AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Nieuwsbrief Sectorraad Paarden september 2015

Ermelo, september 2015 – Door middel van deze nieuwsbrief informeert de Sectorraad Paarden (SRP) over actuele ontwikkelingen waar de werkgroepen en het bestuur mee bezig zijn. Actuele berichten worden altijd direct op de homepage van de SRP geplaatst.

Delegatie ministerie Economische Zaken bezoekt Ermelo

Eind juni kwam een delegatie van het ministerie van Economische Zaken naar Ermelo. Elk half jaar vindt er een overleg plaats met de voorzitter en secretaris van de Sectorraad Paarden. Ditmaal vond het overleg plaats in Ermelo en werd dit gecombineerd met een rondleiding over het Nationaal Hippisch Centrum.

Onderwerpen die tijdens het gesprek aan de orde kwamen zijn onder andere I&R paard, convenant paardengezondheid, paardenwelzijnscheck en paardenmarkten.

www.paardfiscaal.nl

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft in samenwerking met fiscaal advocaat Ton van de Camp een nieuwe website ontwikkeld. Op 26 juni is de website www.paardfiscaal.nl online gegaan. De website bevat praktische en algemene informatie over fiscale regelgeving voor de hippische sector. Lees hier verder.

Paardenwelzijnscheck

Sinds 14 november 2014 is de nieuwe website www.paardenwelzijnscheck.nl online. De website is ontwikkeld door de Sectorraad Paarden om de kennis over paardenwelzijn bij alle paardenhouders in Nederland verder te vergroten.

De Paardenwelzijnscheck (PWC) is een initiatief van de samenwerkende partijen in de Sectorraad Paarden. De informatie in de Paardenwelzijnscheck is tot stand gekomen in een samenwerking met de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. In het streven naar de verbetering van paardenwelzijn werkt de Sectorraad Paarden aan bewustwording en vergroting van kennis bij paardenhouders. De Paardenwelzijnscheck is een logisch vervolg op het Plan van Aanpak Welzijn, de 12 richtlijnen voor paardenwelzijn en de Gids voor Goede Praktijken.

De huidige versie van de paardenwelzijnscheck is een eerste versie. Er wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de check. In de nieuwe versie wordt de mogelijkheid tot compensatie ingebouwd. Bijvoorbeeld: Wanneer de boxmaat van de stal iets kleiner is dan de norm geeft de check ‘verminderd welzijn aan’. Het risico op verminderd welzijn kan gecompenseerd worden door dagelijks ruim voldoende (vrije) beweging te geven. In dit voorbeeld is er dus geen sprake van verminderd welzijn. Het Welzijnsconcept, ontwikkeld door de Raad voor Dieraangelegenheden (2012), ligt ten grondslag aan deze doorontwikkeling.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd om technisch gezien aan de juiste randvoorwaarden te voldoen. De komende maanden wordt de inhoudelijke invulling gerealiseerd. Eind 2015 is de streefdatum om hiermee klaar te zijn.

Welzijnslabel

Naast de inhoudelijke invulling van de Paardenwelzijnscheck zoals hierboven beschreven, loopt een tweede traject, namelijk de ontwikkeling van een welzijnslabel.

De SRP wil de check uitbouwen tot een breed gedragen kwaliteitsinstrument met bijbehorend keurmerk of label waarmee het welzijn in de paardensector wordt gemonitord en verbeterd. De paardenwelzijnscheck is de basis van het label/keurmerk waarbij aanvullend een geschoolde inspecteur bedrijven bezoekt.

De SRP werkt aan de praktische invulling hiervan. We streven ernaar om overlap met andere certificaten, zoals het veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport, zoveel mogelijk te voorkomen en het aantal bedrijfsbezoeken en de kosten voor ondernemers beperkt te houden. Het plan voorziet in de accreditatie door een onafhankelijk partij. Ook in dit traject zijn al diverse stappen genomen om te komen tot het beoogde einddoel.

Samen werken aan paardengezondheid

Het project paardengezondheid dat de SRP uitvoert in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken is in volle gang.

De monitoring op West Nile Virus is in Nederland gestart in het najaar van 2014. De monitoring wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in opdracht van de Sectorraad Paarden (SRP). Voor deze monitoring zijn in 2014 220 bloedmonsters ingestuurd vanuit 25 dierenartsenpraktijken. Deze monitoring leverde geen positieve monsters op. In mei 2015 is de monitoring weer opgestart in verband met het vectorseizoen. Het aantal dierenartsenpraktijken dat meewerkt aan het onderzoek blijft gelijk. Op dit moment zijn er ruim 200 monster ingestuurd bij de GD.

Voor de monitoring EIA zijn in 2014 300 bloedmonsters ingestuurd, afkomstig van twee slachterijen. Deze bloedmonsters worden, volgens afspraak met de betrokken partijen, opgeslagen en worden op zijn vroegst drie maanden na afname getest. Een gedeelte van de bloedmonsters is inmiddels getest en de uitslagen daarvan waren negatief. In 2015 is de monitoring EIA opnieuw opgestart. De eerste monsters zijn inmiddels getest en leverde geen positieve monsters op.

De helpdesk voor en door dierenartsen is sinds juli 2014 actief. De GD geeft in opdracht van de Sectorraad Paarden uitvoering aan de helpdesk in nauwe samenwerking met de Groep Geneeskunde Paard (GGP) en Universiteit Utrecht. Dierenartsen weten steeds beter hun weg te vinden naar de helpdesk paard. In het eerste half jaar van 2015 zijn er ruim 100 telefoontjes binnengekomen bij de helpdesk. In bijscholingen en bijeenkomsten van dierenartsen wordt veel aandacht besteed aan de helpdesk paard om steeds meer bekendheid hieraan te geven.

In juni 2015 heeft het tweede gezondheidsoverleg plaatsgevonden. De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van paardengezondheid in Nederland maar ook internationaal zijn besproken door de aanwezigen. Tijdens dit overleg worden ook de resultaten van de monitoring West Nile Virus en Equine Infectieuze Aneamie besproken. Het volgende gezondheidsoverleg is gepland in november 2015.

Secretariaat Sectorraad Paarden

Vanwege zwangerschapsverlof van Nelleke Krol is Jan-Paul Duijndam sinds 18 september jl. waarnemend secretaris van de Sectorraad Paarden. De Sectorraad Paarden blijft per mail bereikbaar via het bekende emailadres: info@sectorraadpaarden.nl en middels het nummer 0577-408320. Per januari 2016 neemt Nelleke Krol de werkzaamheden weer over.

Volgende bestuursvergadering Sectorraad Paarden

De volgende reguliere vergadering van het bestuur van de SRP vindt plaats op 3 december 2015.

Met vriendelijke groet,

Sectorraad Paarden

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl