AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

De Corona maatregelen hebben ook een enorm effect op de paardensector. De paardensector is een specifieke sector die te maken heeft met het welzijn van paarden en de sector wordt door de coronacrisis hard getroffen. Te denken valt aan manegebedrijven waar de manegelessen zijn stilgelegd en waar de kosten wel doorgaan, evenementen, wedstrijden en keuringen die zijn stilgelegd waardoor bedrijven en organisaties schade lijden, training- en africhtingstallen waar het werk deels is komen stil te liggen en de handels- en exportstallen die plots stil zijn komen te liggen. Ook bij serviceverleners en retailbedrijven is de handel stil komen te liggen.

De SRP is momenteel bezig met een inventarisatie onder de dragende organisaties. Het gaat om een inventarisatie van de impact van de sector en een inventarisatie van de vraag hoe om te gaan met de situatie in de periode na 6 april 2020.

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 aangegeven dat “uitzonderlijke tijden om uitzonderlijke maatregelen” vragen en vandaag besloten om vanwege het coronavirus economische maatregelen te nemen.

Het kabinet geeft aan dat doel is om naast de volksgezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Niemand weet hoe lang de crisis zal duren. De maatregelen moeten ook nog worden uitgewerkt maar de hoofdlijnen van de maatregelen zijn bekendgemaakt. De komende periode worden de maatregelen uitgewerkt. De exacte uitwerking moet worden afgewacht. Met het niet betalen van belasting kan vandaag worden begonnen.

De voor de paardensector meest belangrijkste maatregelen in het kort:
Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
Een ondernemer die omzetverlies verwacht kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
Het gaat om een gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal.
Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd naar bijna 0%.
Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
Overheid staat garant voor leningen aan (middel)grote bedrijven.
Compensatieregeling getroffen sectoren
De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Het is nog niet helemaal duidelijk welke sectoren onder de regeling vallen. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar Rijksoverheid.nl/coronavirus

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl