Sectorraad Paarden

Missie, Visie & Strategie

Missie Sectorraad Paarden
Het bewerkstelligen van een goede uitgangspositie voor de verdere ontwikkeling van de paardensector in Nederland. Dat doen wij door in nauwe samenwerking met de sector de collectieve belangen te behartigen. We beogen daarmee een sterke maatschappelijke positionering voor de paardensector als geheel.

Visie Sectorraad Paarden

Nederland heeft van oudsher een rijke paardentraditie en staat in de internationale hippische wereld hoog aangeschreven. Het is een sector die veel werkgelegenheid creëert en waar volgens het CBS jaarlijks circa 1,5 miljard euro in omgaat. Er zijn rond de 500.000 ruiters en de paardensport wordt door mensen uit alle lagen van de bevolking beoefend. Het aantal paardenhouders in Nederland, zowel professioneel als hobbymatig, is groot. De paardensector is dan ook economisch en sociaal-maatschappelijk van grote betekenis voor Nederland.

De beoogde ontwikkeling en groei van de hippische sector moet plaatsvinden binnen de economische en maatschappelijke grenzen. Tegenover de schaalvergroting van paardenbedrijven in de bebouwde omgeving staat bijvoorbeeld aangescherpte wet- en regelgeving. Daarnaast hangt de ruimte voor verdere ontwikkeling en groei van de sector nauw samen met maatschappelijke trends en het daarmee samenhangende draagvlak. Zo neemt de maatschappelijke aandacht voor dierwelzijn en diergezondheid toe. Dit geldt ook voor de identificatie & registratie van paardachtigen, mede met het oog op een mogelijke uitbraak van dierziekten en de inwerking per 21 april 2021 van de Diergezondheidsverordening. Deze thema’s staan dan ook hoog op de agenda van de sector en zijn de belangrijkste speerpunten in het actieplan 2022-2025 van de Sectorraad Paarden.

Het is tegen die achtergrond dat de Sectorraad Paarden zich namens en in nauwe samenwerking met de Sport, Fokkerij en Ondernemers hard maakt voor een verdere professionalisering van de sector en wil bijdragen aan oplossingen voor (maatschappelijke) vraagstukken. Met als oogmerk, een duurzame toekomst voor de paardensector in Nederland.

Ambitie en strategie Sectorraad Paarden

De Sectorraad Paarden is hét platform waarin de verschillende partijen uit de paardensector samenwerken aan oplossingen voor collectieve vraagstukken en een duurzame toekomst.

Het is onze ambitie om de positie van de paardensector in Nederland verder te versterken.

Om dat te bereiken, behartigen wij de collectieve belangen van de hippische sector. Zo treden wij namens en in nauwe samenwerking met de sector in overleg met overheid, politiek en maatschappelijke organisaties. Daartoe worden standpunten vanuit de sector in gezamenlijkheid bepaald en worden (beleids-)oplossingen namens de gehele sector voorgesteld.

Daarnaast maakt de SRP zich hard voor een professionele paardensector in Nederland met een hoog kwaliteitsniveau die blijvend kan rekenen op draagvlak vanuit de maatschappij en de overheid.

De Sectorraad Paarden werkt daarvoor samen met de dragende organisaties aan het verder ontwikkelen en professionaliseren van de sector en aan kwaliteitszorg. In het meerjarenplan ‘Actieplan 2022-2025’ van de SRP zijn vijf hoofdthema’s benoemd: dierwelzijn, diergezondheid en identificatie & registratie, maatschappelijk draagvlak en belastingen. Voor ieder thema formuleert een werkgroep die bestaat uit deskundigen van binnen en buiten de sector beleid en richtlijnen die moeten leiden tot verbeteringen.